بایگانی دسته

خدمات

خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

استاندارد امنیتی ISO/IEC 27001

این استاندارد بین المللی که ارائه و تدوین شده است یک مدلی برای ایجاد، اجرا، نظارت، بازنگری، نگهداری و بهبود سیستم های اطلاعاتی است. اتخاذ ISMS باید یک تصمیم استراتژیک برای سازمان های اطلاعاتی باشد و این تصمیم به مسائلی مثل اهداف،…

استاندارد امنیتی ISO/IEC 15408

امروزه مقوله ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات (IT) برای تمام شرکت های فروشنده و استفاده کننده از خدمات فناوری اطلاعات اهمیت دارد. مهمترین و معتبرترین استانداردی که در حال حاضر برای ارزیابی محصولات فناوری اطلاعات استفاده می شود،…